دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
طراحی -       خانه کارگر 992cat/cam

طراحی - خانه کارگر 992cat/cam

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
کنترل اتوماتیک 992-خانه کارگر

کنترل اتوماتیک 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
معادلات دیفرانسیل992-خانه کارگر

معادلات دیفرانسیل992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
مقاومت مصالح992-خانه کارگر

مقاومت مصالح992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 1 جلسه
24
اصول خوردگی و آزمایشگاه 992

اصول خوردگی و آزمایشگاه 992

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
تکنولورژی ساخت ماهیچه992

تکنولورژی ساخت ماهیچه992

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
روشهای آنالیز مواد992

روشهای آنالیز مواد992

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
ارزیابی طرحهای اقتصادی992

ارزیابی طرحهای اقتصادی992

دوره اینترنتی 4 جلسه
29
پژوهش عملیاتی 2-992

پژوهش عملیاتی 2-992

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
مدیریت تولید و عملیات992

مدیریت تولید و عملیات992

دوره اینترنتی 10 جلسه
18
پژوهش عملیاتی-3-992

پژوهش عملیاتی-3-992

دوره اینترنتی 4 جلسه
31