دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
روشهای آماری 992-

روشهای آماری 992-

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
زبان تخصصی و تولیدی 992-

زبان تخصصی و تولیدی 992-

دوره اینترنتی 1 جلسه
1
مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی992
25
مدیریت تولید 992-9

مدیریت تولید 992-9

دوره اینترنتی 4 جلسه
26
مدیریت مالی992-9

مدیریت مالی992-9

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
آمار حیاتی-خانه کارگر

آمار حیاتی-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
ایمنی مواد شیمیایی-خانه کارگر

ایمنی مواد شیمیایی-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
بیماریهای شغلی-خانه کارگر

بیماریهای شغلی-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
روانشناسی صنعتی992

روانشناسی صنعتی992

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
ریاضیات کاربردی992-خانه کارگر

ریاضیات کاربردی992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
زبان تخصصی رشته ایمنی 992

زبان تخصصی رشته ایمنی 992

دوره اینترنتی 4 جلسه
23
شیمی تجزیه 992-کارشناسی

شیمی تجزیه 992-کارشناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
13