دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مددکاری در بحران

مددکاری در بحران

دوره اینترنتی 4 جلسه
29
آشنایی با اختلالات اتیسم

آشنایی با اختلالات اتیسم

دوره اینترنتی 4 جلسه
42
اندیشه اسلامی1 سه شنبه ساعت 16

اندیشه اسلامی1 سه شنبه ساعت 16

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
نهادها،موسسات و منابع اجتماعی

نهادها،موسسات و منابع اجتماعی

دوره اینترنتی 4 جلسه
42
کارورزی 1

کارورزی 1

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
تربیت بدنی

تربیت بدنی

دوره اینترنتی 4 جلسه
36
تربیت بدنی دانشگاه بهزیستی

تربیت بدنی دانشگاه بهزیستی

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
روانشناسی رشد

روانشناسی رشد

دوره اینترنتی 5 جلسه
41
اندیشه اسلامی 2 آتش نشانی  18 الی 20
20
زبان خارجی عمومی

زبان خارجی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
28
حفاظت صنعتی

حفاظت صنعتی

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
مدیریت آموزش های امدادی

مدیریت آموزش های امدادی

دوره اینترنتی 4 جلسه
10