دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مدیریت ریسک و ارزیابی خطر

مدیریت ریسک و ارزیابی خطر

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
فیزیک عمومی

فیزیک عمومی

دوره اینترنتی 7 جلسه
21
شیمی عمومی

شیمی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
جرم شناسی

جرم شناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
34
حقوق مدنی5( حقوق خانواده)

حقوق مدنی5( حقوق خانواده)

دوره اینترنتی 4 جلسه
22
حقوق مدنی7( عقود معین 2)

حقوق مدنی7( عقود معین 2)

دوره اینترنتی 4 جلسه
30
اجرای احکام کیفری

اجرای احکام کیفری

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
حقوق تجارت4( ورشکستگی)

حقوق تجارت4( ورشکستگی)

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
حقوق بین الملل عمومی2

حقوق بین الملل عمومی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
37
حقوق مدنی8 ( شفعه وصیت و ارث)

حقوق مدنی8 ( شفعه وصیت و ارث)

دوره اینترنتی 4 جلسه
33
حقوق بین الملل خصوصی2

حقوق بین الملل خصوصی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
28