دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
حقوق مدنی8 ( شفعه وصیت و ارث)

حقوق مدنی8 ( شفعه وصیت و ارث)

دوره اینترنتی 4 جلسه
34
حقوق بین الملل خصوصی2

حقوق بین الملل خصوصی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
28
حقوق مدنی7( عقود  معین2)

حقوق مدنی7( عقود معین2)

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
حقوق اداری2

حقوق اداری2

دوره اینترنتی 4 جلسه
28
اسناد رسمی با حق استرداد

اسناد رسمی با حق استرداد

دوره اینترنتی 4 جلسه
34
اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی

دوره اینترنتی 4 جلسه
23
متون فقه3( میراث)

متون فقه3( میراث)

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
نرم افزار های قضایی (cms(

نرم افزار های قضایی (cms(

دوره اینترنتی 4 جلسه
30
حقوق تجارت2 ( شرکت های تجاری)

حقوق تجارت2 ( شرکت های تجاری)

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
روانشناسی جنایی

روانشناسی جنایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
25