دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
حقوق مدنی2( اموال و مالکیت)

حقوق مدنی2( اموال و مالکیت)

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
حقوق کار

حقوق کار

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
کلیات عقود معین وارث

کلیات عقود معین وارث

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
کلیات عقود معین و ارث

کلیات عقود معین و ارث

دوره اینترنتی 4 جلسه
30
کلیات عقود معین و ارث

کلیات عقود معین و ارث

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
اخلاق اسلامی

اخلاق اسلامی

دوره اینترنتی 16 جلسه
40
اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

دوره اینترنتی 4 جلسه
43
اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

دوره اینترنتی 4 جلسه
43
اندیشه اسلامی1 دادگستری 15:45

اندیشه اسلامی1 دادگستری 15:45

دوره اینترنتی 4 جلسه
32
خدمات الکترونیک

خدمات الکترونیک

دوره اینترنتی 4 جلسه
42
دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

دوره اینترنتی 15 جلسه
39
کارآفرینی

کارآفرینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
40