دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

دوره اینترنتی 15 جلسه
39
کارآفرینی

کارآفرینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
42
کارآفرینی

کارآفرینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
44
حقوق بین الملل خصوصی1

حقوق بین الملل خصوصی1

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
حقوق تجارت2(شرکت های تجاری)

حقوق تجارت2(شرکت های تجاری)

دوره اینترنتی 4 جلسه
21
حقوق تجارت2 ( شرکت های تجاری)

حقوق تجارت2 ( شرکت های تجاری)

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
حقوق جزای عمومی1

حقوق جزای عمومی1

دوره اینترنتی 4 جلسه
32
حقوق جزای عمومی1

حقوق جزای عمومی1

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
متون فقه2

متون فقه2

دوره اینترنتی 4 جلسه
37
بایسته های حقوق جزای اختصاصی

بایسته های حقوق جزای اختصاصی

دوره اینترنتی 4 جلسه
17
آیین داردسی کیفری1

آیین داردسی کیفری1

دوره اینترنتی 4 جلسه
12