دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
حقوق تجارت1( اعمال تجاری)

حقوق تجارت1( اعمال تجاری)

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
حقوق تجارت1( اعمال تجاری)

حقوق تجارت1( اعمال تجاری)

دوره اینترنتی 4 جلسه
32
اندیشه اسلامی1

اندیشه اسلامی1

دوره اینترنتی 4 جلسه
44
اصول فقه1

اصول فقه1

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
اصول فقه1

اصول فقه1

دوره اینترنتی 4 جلسه
32
حقوق اساسی1

حقوق اساسی1

دوره اینترنتی 4 جلسه
36
حقوق تجارت2( شرکت های تجاری)

حقوق تجارت2( شرکت های تجاری)

دوره اینترنتی 4 جلسه
31
دفاتر خدمات قضایی

دفاتر خدمات قضایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
نگارش قضایی

نگارش قضایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
مقدمه  علم حقوق

مقدمه علم حقوق

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
حقوق مدنی6 ( عقود معین1)

حقوق مدنی6 ( عقود معین1)

دوره اینترنتی 4 جلسه
33