دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
آشنایی با دفاع مقدس

آشنایی با دفاع مقدس

دوره اینترنتی 4 جلسه
41
حقوق مدنی5 ( حقوق خانواده)

حقوق مدنی5 ( حقوق خانواده)

دوره اینترنتی 4 جلسه
37
حقوق مدنی 5( حقوق خانواده)

حقوق مدنی 5( حقوق خانواده)

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
متون حقوقی

متون حقوقی

دوره اینترنتی 4 جلسه
60
حقوق اساسی2

حقوق اساسی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
آیین دادرسی مدنی2

آیین دادرسی مدنی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
31
آیین  دادرسی مدنی 2

آیین دادرسی مدنی 2

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
حقوق تجارت2( شرکت های تجاری)

حقوق تجارت2( شرکت های تجاری)

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
آشنایی با مراجع شبه قضایی

آشنایی با مراجع شبه قضایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
21
آیین دادرسی کیفری1

آیین دادرسی کیفری1

دوره اینترنتی 4 جلسه
39