دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
آیین دادرسی مدنی 2

آیین دادرسی مدنی 2

دوره اینترنتی 4 جلسه
39
حقوق اداری1

حقوق اداری1

دوره اینترنتی 4 جلسه
30
کلیات عقود معین و ارث

کلیات عقود معین و ارث

دوره اینترنتی 4 جلسه
26
حقوق مدنی2( اموال و مالکیت)

حقوق مدنی2( اموال و مالکیت)

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق

دوره اینترنتی 4 جلسه
17
مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق

دوره اینترنتی 4 جلسه
34
پژوهش عملی(خانواده)

پژوهش عملی(خانواده)

دوره اینترنتی 4 جلسه
39
مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک

دوره اینترنتی 7 جلسه
47
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت)

اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت)

دوره اینترنتی 3 جلسه
39
ورزش دانشگاه بهزیستی

ورزش دانشگاه بهزیستی

دوره اینترنتی 3 جلسه
23
ورزش 1

ورزش 1

دوره اینترنتی 4 جلسه
32