دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 6 جلسه
41
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری
44
بررسی مسائل خانواده های تک والدی
50
فنون اصلاح رفتار

فنون اصلاح رفتار

دوره اینترنتی 15 جلسه
42
روانشناسی کار

روانشناسی کار

دوره اینترنتی 6 جلسه
42
آمار و روش تحقیق (گروه ب)

آمار و روش تحقیق (گروه ب)

دوره اینترنتی 14 جلسه
41
بهداشت روانی و مخاطرات حرفه ای

بهداشت روانی و مخاطرات حرفه ای

دوره اینترنتی 9 جلسه
52
زراعت خصوصی گیاهان دارویی

زراعت خصوصی گیاهان دارویی

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
پراکنش جوامع گیاهان دارویی

پراکنش جوامع گیاهان دارویی

دوره اینترنتی 4 جلسه
13