دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
حقوق جزای عمومی1

حقوق جزای عمومی1

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
حقوق تجارت1

حقوق تجارت1

دوره اینترنتی 6 جلسه
19
حقوق اساسی1

حقوق اساسی1

دوره اینترنتی 7 جلسه
20
آیین دادرسی مدنی1

آیین دادرسی مدنی1

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
حقوق مدنی2

حقوق مدنی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق

دوره اینترنتی 4 جلسه
22
حقوق جزای عمومی2

حقوق جزای عمومی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
17
اصول فقه1

اصول فقه1

دوره اینترنتی 4 جلسه
26
حقوق تجارت2

حقوق تجارت2

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
متون فقه1

متون فقه1

دوره اینترنتی 4 جلسه
27
اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

دوره اینترنتی 6 جلسه
25
حقوق بین الملل عمومی1

حقوق بین الملل عمومی1

دوره اینترنتی 8 جلسه
19