دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
حقوق بین الملل خصوصی1

حقوق بین الملل خصوصی1

دوره اینترنتی 9 جلسه
19
حقوق جزای عمومی3

حقوق جزای عمومی3

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
حققو مدنی4

حققو مدنی4

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
تنظیم اسناد رسمی

تنظیم اسناد رسمی

دوره اینترنتی 4 جلسه
27
بایسته های حقوق جزای اختصاصی

بایسته های حقوق جزای اختصاصی

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
حقوق املاک(مقدماتی)

حقوق املاک(مقدماتی)

دوره اینترنتی 4 جلسه
28
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

دوره اینترنتی 15 جلسه
23
روش ها و فنون تدریس

روش ها و فنون تدریس

دوره اینترنتی 4 جلسه
21
روانشناسی یادگیری

روانشناسی یادگیری

دوره اینترنتی 4 جلسه
21
تحلیل هزینه و منفعت

تحلیل هزینه و منفعت

دوره اینترنتی 8 جلسه
21