دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
تحلیل هزینه و منفعت

تحلیل هزینه و منفعت

دوره اینترنتی 8 جلسه
21
مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی

دوره اینترنتی 7 جلسه
22
جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی خانواده

دوره اینترنتی 18 جلسه
59
اصول مشاوره وراهنمایی

اصول مشاوره وراهنمایی

دوره اینترنتی 15 جلسه
50
زبان پیش دانشگاهی

زبان پیش دانشگاهی

دوره اینترنتی 8 جلسه
64
مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطی

دوره اینترنتی 2 جلسه
59
دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

دوره اینترنتی 4 جلسه
41
اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

دوره اینترنتی 4 جلسه
49
مبانی مددکاری

مبانی مددکاری

دوره اینترنتی 9 جلسه
53
بهداشت روانی

بهداشت روانی

دوره اینترنتی 7 جلسه
21
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
21
روانشناسی رشد کودک

روانشناسی رشد کودک

دوره اینترنتی 4 جلسه
22