دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
ادله اثبات دعوی

ادله اثبات دعوی

دوره اینترنتی 4 جلسه
32
پژوهش عملی -کارشناسی الف

پژوهش عملی -کارشناسی الف

دوره اینترنتی 4 جلسه
57
مبانی جامع شناسی -1

مبانی جامع شناسی -1

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
اخلاق در مدیریت -1

اخلاق در مدیریت -1

دوره اینترنتی 4 جلسه
24
اخلاق در مدیریت -2

اخلاق در مدیریت -2

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
مستند سازی

مستند سازی

دوره اینترنتی 4 جلسه
41
جمعیت شناسی عمومی

جمعیت شناسی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
روانشناسی کار 992-عمومی

روانشناسی کار 992-عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
37