دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان
22
بهداشت و کمکهای اولیه

بهداشت و کمکهای اولیه

دوره اینترنتی 9 جلسه
24
کودکان با نیازهای ویژه

کودکان با نیازهای ویژه

دوره اینترنتی 4 جلسه
21
فارسی

فارسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
37
کارآفرینی

کارآفرینی

دوره اینترنتی 7 جلسه
29
دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

دوره اینترنتی 4 جلسه
52
ارتباط انسانی و یادگیری

ارتباط انسانی و یادگیری

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
روانشناسی یادگیری

روانشناسی یادگیری

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
کارآفرینی

کارآفرینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
اندیشه اسلامی 1 چهارشنبه ساعت 16

اندیشه اسلامی 1 چهارشنبه ساعت 16

دوره اینترنتی 3 جلسه
27