دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
برنامه ریزی درسی(ابتدایی)

برنامه ریزی درسی(ابتدایی)

دوره اینترنتی 6 جلسه
9
تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

دوره اینترنتی 4 جلسه
65
روش تحقیق

روش تحقیق

دوره اینترنتی 4 جلسه
21
روانشناسی رشد

روانشناسی رشد

دوره اینترنتی 4 جلسه
29
تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

دوره اینترنتی 12 جلسه
33
اندیشه اسلامی2

اندیشه اسلامی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
41
کنترل پروژه

کنترل پروژه

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
بانک اطلاعات کاربردی

بانک اطلاعات کاربردی

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
نمایه سازی

نمایه سازی

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

دوره اینترنتی 4 جلسه
14