دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
برنامه سازی تحت وب

برنامه سازی تحت وب

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
اندیشه اسلامی1

اندیشه اسلامی1

دوره اینترنتی 5 جلسه
22
تربیت بدنی(برادران)

تربیت بدنی(برادران)

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
تربیت بدنی(خواهران)

تربیت بدنی(خواهران)

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
گیاه شناسی

گیاه شناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
آزمایشگاه  گیاه شناسی

آزمایشگاه گیاه شناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
شیمی

شیمی

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه شیمی

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
ریاضیات

ریاضیات

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
آمار- استاد شهریار تیکمه داش

آمار- استاد شهریار تیکمه داش

دوره اینترنتی 1 جلسه
8
فارسی

فارسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
22
زبان خارجی عمومی

زبان خارجی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
24