دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

دوره اینترنتی 4 جلسه
30
باغبانی

باغبانی

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
عملیات باغبانی

عملیات باغبانی

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
شناخت گیاهان دارویی (1)

شناخت گیاهان دارویی (1)

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
عملیات شناخت گیاهان دارویی(1)

عملیات شناخت گیاهان دارویی(1)

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
علف های هرز گیاهان دارویی

علف های هرز گیاهان دارویی

دوره اینترنتی 5 جلسه
16
عملیات علف های هرز گیاهان دارویی
16
آفات و بیماریهای گیاهان دارویی

آفات و بیماریهای گیاهان دارویی

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

دوره اینترنتی 4 جلسه
22
آزمایشگاه خاک شناسی

آزمایشگاه خاک شناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
کشت درختان و درخچه های دارویی

کشت درختان و درخچه های دارویی

دوره اینترنتی 4 جلسه
12