دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
30
کشت و پرورش گیاهان دارویی(1)

کشت و پرورش گیاهان دارویی(1)

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
بهره برداری از گیاهان  دارویی

بهره برداری از گیاهان دارویی

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
کارآفرینی

کارآفرینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
30
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
ورزش1 آتش نشانی

ورزش1 آتش نشانی

دوره اینترنتی 4 جلسه
23
اصول برنامه ریزی و سازماندهی

اصول برنامه ریزی و سازماندهی

دوره اینترنتی 4 جلسه
23
مدیریت ارتباطات

مدیریت ارتباطات

دوره اینترنتی 4 جلسه
35
زبان تخصصی2

زبان تخصصی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
33