دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
سناریو نویسی و طراحی مانور

سناریو نویسی و طراحی مانور

دوره اینترنتی 4 جلسه
27
کارگاه ایمنی و پیشگیری از سوانح
24
مبانی جامعه شناسی

مبانی جامعه شناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
37
اخلاق در مدیریت

اخلاق در مدیریت

دوره اینترنتی 4 جلسه
45
تئوری سازمان و مدیریت

تئوری سازمان و مدیریت

دوره اینترنتی 4 جلسه
36
کاربرد رایانه در مدیریت

کاربرد رایانه در مدیریت

دوره اینترنتی 4 جلسه
40
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

دوره اینترنتی 8 جلسه
37
اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

دوره اینترنتی 8 جلسه
34
کارآفرینی

کارآفرینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
33