دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
حقوق تجارت4

حقوق تجارت4

دوره اینترنتی 4 جلسه
22
حقوق مدنی6

حقوق مدنی6

دوره اینترنتی 4 جلسه
23
آیین دادرسی کیفری2

آیین دادرسی کیفری2

دوره اینترنتی 8 جلسه
27
حقوق جزای اختصاصی2

حقوق جزای اختصاصی2

دوره اینترنتی 7 جلسه
26
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

دوره اینترنتی 4 جلسه
31
مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار

دوره اینترنتی 4 جلسه
34
حقوق مدنی7

حقوق مدنی7

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
اسناد رسمی با حق استرداد

اسناد رسمی با حق استرداد

دوره اینترنتی 4 جلسه
28
اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی

دوره اینترنتی 4 جلسه
29
ادله اثبات دعوی

ادله اثبات دعوی

دوره اینترنتی 4 جلسه
28
متون فقه3(میراث)

متون فقه3(میراث)

دوره اینترنتی 4 جلسه
22
حقوق جزای اختصاصی3

حقوق جزای اختصاصی3

دوره اینترنتی 7 جلسه
20