دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
آزمایشگاه شیمی آلی

آزمایشگاه شیمی آلی

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
بیوشیمی گیاهی

بیوشیمی گیاهی

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
مفاهیم TCP/IP

مفاهیم TCP/IP

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
تربیت بدنی

تربیت بدنی

دوره اینترنتی 4 جلسه
33
اندیشه اسلامی  1 آتش نشانی  16 الی 18
52
دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

دوره اینترنتی 6 جلسه
17
مواد خطرناک 1

مواد خطرناک 1

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
مدیریت بحران

مدیریت بحران

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
ارزیابی سوانح و گزارش نویسی

ارزیابی سوانح و گزارش نویسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
11