دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
روش تدریس عملیاتی

روش تدریس عملیاتی

دوره اینترنتی 2 جلسه
22
مبانی کنترل کیفیت رشته کاردانی

مبانی کنترل کیفیت رشته کاردانی

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
مهندسی صنایع 992-خانه کارگر

مهندسی صنایع 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
کارورزی 2

کارورزی 2

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
کارورزی 1

کارورزی 1

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
پژوهش عملی

پژوهش عملی

دوره اینترنتی 4 جلسه
55
مبانی زیست محیطی

مبانی زیست محیطی

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
اندیشه اسلامی 2

اندیشه اسلامی 2

دوره اینترنتی 3 جلسه
29
تفسیر موضوعی قرآن کریم

تفسیر موضوعی قرآن کریم

دوره اینترنتی 4 جلسه
56
آموزش و پرورش تطبیقی

آموزش و پرورش تطبیقی

دوره اینترنتی 3 جلسه
16
ایمنی و بهداشت حرفه ای2

ایمنی و بهداشت حرفه ای2

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
زبان تخصصی -2

زبان تخصصی -2

دوره اینترنتی 4 جلسه
6