دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
ایمنی و بهداشت حرفه ای

ایمنی و بهداشت حرفه ای

دوره اینترنتی 4 جلسه
21
اصول و مبانی امداد و نجات

اصول و مبانی امداد و نجات

دوره اینترنتی 6 جلسه
20
اصول پیشگیری از حریق و حوادث

اصول پیشگیری از حریق و حوادث

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
اصول تهویه و دستگاه تنفسی1

اصول تهویه و دستگاه تنفسی1

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
زبان فنی

زبان فنی

دوره اینترنتی 4 جلسه
17
تمرینات عملیاتی

تمرینات عملیاتی

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
آسیب شناسی حوادث

آسیب شناسی حوادث

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
مبانی حریق و خاموش کننده دستی

مبانی حریق و خاموش کننده دستی

دوره اینترنتی 4 جلسه
34
آمادگی در سوانح

آمادگی در سوانح

دوره اینترنتی 4 جلسه
21
برق و خطرات آن

برق و خطرات آن

دوره اینترنتی 4 جلسه
26
رفتار شناسی حریق

رفتار شناسی حریق

دوره اینترنتی 1 جلسه
12
پمپ و آبرسانی

پمپ و آبرسانی

دوره اینترنتی 15 جلسه
13