دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
خاک شناسی

خاک شناسی

دوره اینترنتی 5 جلسه
15
پایه دوازدهم

پایه دوازدهم

دوره اینترنتی 9 جلسه
22
پایه یازدهم

پایه یازدهم

دوره اینترنتی 9 جلسه
28
پایه دهم

پایه دهم

دوره اینترنتی 9 جلسه
29
کاربینی  استاد صادقیان

کاربینی استاد صادقیان

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
کاربینی استاد نوروزی

کاربینی استاد نوروزی

دوره اینترنتی 10 جلسه
32
کاربینی استادآقاپور

کاربینی استادآقاپور

دوره اینترنتی 4 جلسه
50
حقوق جزای عمومی3

حقوق جزای عمومی3

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
کلیات عقود معین و ارث

کلیات عقود معین و ارث

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
حقوق املاک(مقدماتی)

حقوق املاک(مقدماتی)

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
تنظیم اسناد رسمی

تنظیم اسناد رسمی

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

دوره اینترنتی 14 جلسه
7