دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
پژوهش عملیاتی1

پژوهش عملیاتی1

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
حقوق تجارت1(اعمال تجاری)

حقوق تجارت1(اعمال تجاری)

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
متون فقه2

متون فقه2

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
D..R...R

D..R...R

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
 آیین دادرسی کیفری1

آیین دادرسی کیفری1

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
کارآفرینی

کارآفرینی

دوره اینترنتی 10 جلسه
8
خدمات الکترونیک

خدمات الکترونیک

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
روشهای آماری

روشهای آماری

دوره اینترنتی 14 جلسه
3
آیین دادرسی کیفری2

آیین دادرسی کیفری2

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
اسناد رسمی با حق استرداد

اسناد رسمی با حق استرداد

دوره اینترنتی 4 جلسه
3