دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کارآفرینی

کارآفرینی

دوره اینترنتی 10 جلسه
8
خدمات الکترونیک

خدمات الکترونیک

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
روشهای آماری

روشهای آماری

دوره اینترنتی 14 جلسه
3
آیین دادرسی کیفری2

آیین دادرسی کیفری2

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
اسناد رسمی با حق استرداد

اسناد رسمی با حق استرداد

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
حقوق ثبت اسناد2

حقوق ثبت اسناد2

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
زبان پیش

زبان پیش

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
حسابداری تلفیقی

حسابداری تلفیقی

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
زبان تخصصی2

زبان تخصصی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
کاربرد استانداردهای حسابداری

کاربرد استانداردهای حسابداری

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت مالی پیشرفته

دوره اینترنتی 4 جلسه
3