دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
روش تحقیق در حسابداری

روش تحقیق در حسابداری

دوره اینترنتی 15 جلسه
4
مالیه عمومی

مالیه عمومی

دوره اینترنتی 27 جلسه
7
مبانی مدیریت دولتی

مبانی مدیریت دولتی

دوره اینترنتی 6 جلسه
3
حسابداری مالی پیشرفته1

حسابداری مالی پیشرفته1

دوره اینترنتی 9 جلسه
5
حسابرسی دولتی

حسابرسی دولتی

دوره اینترنتی 14 جلسه
7
پژوهش عملیاتی2

پژوهش عملیاتی2

دوره اینترنتی 16 جلسه
5
حقوق جزای عمومی2

حقوق جزای عمومی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
 اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت)

اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت)

دوره اینترنتی 15 جلسه
6
حقوق املاک(پیشرفته)

حقوق املاک(پیشرفته)

دوره اینترنتی 4 جلسه
4