دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
پژوهش عملیاتی2

پژوهش عملیاتی2

دوره اینترنتی 16 جلسه
5
حقوق جزای عمومی2

حقوق جزای عمومی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
 اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت)

اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت)

دوره اینترنتی 15 جلسه
6
حقوق املاک(پیشرفته)

حقوق املاک(پیشرفته)

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
حقوق مدنی7(عقود معین2)

حقوق مدنی7(عقود معین2)

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
حقوق مدنی8(شفعه،وصیت و ارث)

حقوق مدنی8(شفعه،وصیت و ارث)

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
روانشناسی کار

روانشناسی کار

دوره اینترنتی 11 جلسه
9
 آیین دادرسی مدنی1

آیین دادرسی مدنی1

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
اصول فقه1

اصول فقه1

دوره اینترنتی 4 جلسه
7