دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

دوره اینترنتی 9 جلسه
8
متون فقه1

متون فقه1

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
تفسیرموضوعی قرآن

تفسیرموضوعی قرآن

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
اخلاق حرفه ای در تجارت

اخلاق حرفه ای در تجارت

دوره اینترنتی 11 جلسه
2
حسابداری دولتی2

حسابداری دولتی2

دوره اینترنتی 12 جلسه
2
حقوق مدنی3(کلیات قراردادها)

حقوق مدنی3(کلیات قراردادها)

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
اندیشه اسلامی1

اندیشه اسلامی1

دوره اینترنتی 7 جلسه
4
حسابداری مالی

حسابداری مالی

دوره اینترنتی 22 جلسه
2
حسابرسی دولتی

حسابرسی دولتی

دوره اینترنتی 14 جلسه
7
حسابداری دولتی2

حسابداری دولتی2

دوره اینترنتی 12 جلسه
5