دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مدیریت مالی 992-خانه کارگر

مدیریت مالی 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
24
مدیریت تولید992-خانه کارگر

مدیریت تولید992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
حسابداری مدیریت 992-خانه کارگر

حسابداری مدیریت 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
29
روشهای آماری992-خانه کارگر

روشهای آماری992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
نقشه خوانی و نقشه کشی

نقشه خوانی و نقشه کشی

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات

دوره اینترنتی 4 جلسه
38
مقاومت مواد و مصالح در برابر حریق
20
کاربرد رایانه در طراحی ایمنی

کاربرد رایانه در طراحی ایمنی

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
هیدرولیک

هیدرولیک

دوره اینترنتی 4 جلسه
32
آمار عمومی

آمار عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
27