دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
آمار و کاربرد آن در مدیریت

آمار و کاربرد آن در مدیریت

دوره اینترنتی 9 جلسه
10
نقشه کشی

نقشه کشی

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
آیین دادرسی مدنی3

آیین دادرسی مدنی3

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
جرایم سایبری

جرایم سایبری

دوره اینترنتی 4 جلسه
24
جرایم کارکنان دولت

جرایم کارکنان دولت

دوره اینترنتی 4 جلسه
33
حقوق بین الملل خصوصی 2

حقوق بین الملل خصوصی 2

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
آیین دادرسی کیفری2

آیین دادرسی کیفری2

دوره اینترنتی 4 جلسه
17
پزشکی قانونی

پزشکی قانونی

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
تاریخ تحلیلی صدر اسلام -دادگستری
68
تحلیل هزینه و منفعت

تحلیل هزینه و منفعت

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
روانشناسی کار

روانشناسی کار

دوره اینترنتی 4 جلسه
29
آیین دادرسی کیفری 2

آیین دادرسی کیفری 2

دوره اینترنتی 4 جلسه
24