لیست اساتید
جستجو
اساتید
نازیلا آقاخانی
نازیلا آقاخانی
تخصص: نامشخص
محل اقامت: نامشخص
تعداد درس‌ها: 10

موسی فیروزی
موسی فیروزی
تخصص: نامشخص
محل اقامت: نامشخص
تعداد درس‌ها: 13

یعقوب قلیزاده
یعقوب قلیزاده
تخصص: نامشخص
محل اقامت: تبریز
تعداد درس‌ها: 33

شیرین بدری اصل-شهرداری تبریز
شیرین بدری اصل-شهرداری تبریز
تخصص: نامشخص
محل اقامت: نامشخص
تعداد درس‌ها: 210

محمود وحدت
محمود وحدت
تخصص: نامشخص
محل اقامت: نامشخص
تعداد درس‌ها: 15